Serwisy WPP

Serwis informacyjny DOLMEDIA

Akademia WPP

Centrum Konferencyjne WPP

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia pod nazwą Krajowe Forum Parków Przemysłowych.


więcej

Relacja ze spotkania Rady Parku 14 marca 2007

21.03.07

Kolegium Doradcze: przekonywać i wspieraćInformację o posiedzeniu Kolegium Doradczego (z dnia 14  lutego 2007) przedstawił Rafał Holanowski, członek Kolegium, przewodniczący Rady Parku.
– Przygotowując się do spotkania Kolegium, wysłałem do ponad sześćdziesięciu uczestników Rady Parku prośbę o przedstawienie wniosków, sugestii do zarządcy WPP, związanych z działalnością Parku. Odpowiedzi nadeszło... siedem – mówił R. Holanowski. – Jeżeli to wynika z niewiary uczestników Parku w sens jego tworzenia, to chcemy takie nastawienie zmienić. I przekonać Państwa, że budowa WPP leży w interesie wszystkich członków Parku.

Taka właśnie myśl towarzyszyła lutowym obradom Kolegium, na którym m. in. dyskutowano przedstawione wcześniej przez uczestników Parku postulaty. W efekcie powołano spośród założycieli Parku zespół (Gmina Wrocław, Dozamel, Archimedes), którego celem jest opracowanie systemu identyfikacji oraz komunikacji wewnętrznej na terenie WPP. Kolegium Doradcze chce również sprzyjać rozwojowi średniego i małego biznesu – a takich firm w WPP jest najwięcej. Promocyjnym wsparciem byłoby np. posługiwanie się przez małe i średnie firmy logiem WPP w materiałach handlowych.

Etap I – stan projektu
Stan realizacji projektu unijnego „Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego, etap I” prezentował prezes Dozamelu Paweł Kowalczewski.
– Jesteśmy właśnie - powiedział - po wyborze bądź w trakcie wyboru firm projektowych, które opracują  dokumentację budowlaną i techniczną sieci infrastrukturalnych (tj. wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczych, gazowych i teleinformatycznych) wraz z obiektami towarzyszącymi. Wybrane firmy projektowe opracują także dokumentację dla innych zadań inwestycyjnych: termomodernizacji hali A2, modernizacja budynku A1 oraz wybudowania w miejscu dzisiejszej Restauracji Belwederskiej nowoczesnego obiektu recepcyjno- konferencyjnego.
Obszary dawnego Dolmelu i Pafawagu mają już plan zagospodarowania przestrzennego, a dla obszaru Archimedesa uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy. Są też wykonane mapy projektowe dla tych obszarów WPP, na których przewidziano inwestycje.
Wszystkie wymienione działania pozwalają planować rychłe rozpoczęcie prac budowlanych. W najbliższym czasie przystąpimy - mówił Paweł Kowalczewski - do wyburzenia budynku restauracji i przygotowania terenów inwestycyjnych. Największy jednak ruch w WPP spodziewany jest w lipcu, kiedy ruszy budowa sieci infrastrukturalnych.  Zapewne ten etap prac będzie najbardziej uciążliwy dla użytkowników Parku...

Osiem kroków etapu II
Równolegle z realizacją pierwszego projektu unijnego będziemy śledzić losy ośmiu wniosków dot. projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych, jakie złożył Dozamel do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ich wymiar rzeczowy i finansowy  wielokrotnie przekroczy I etap: łączna wartość nowych projektów  szacowana jest na ponad 250 mln zł. Wobec skali i charakteru przedsięwzięć zawartych w całym pakiecie planowany jest w nim udział – obok Dozamelu – także Miasta, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i innych uczestników.
A oto co znajduje się w ośmiu projektach na lata 2007-2013:

  1. Termomodernizacja obiektów przemysłowych w strefie ochrony konserwatorskiej - szacuje się, że pozwoli ona obniżyć koszty ogrzewania obiektów kubaturowych o 40-60% oraz  zmniejszy poziom zanieczyszczeń i emisji ciepła do atmosfery.
  2. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej na 20 kV. Realizacja tej inwestycji jest niezbędna dla poprawy funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a w szczególności utrzymania wysokiej jakości i pewności dostaw energii elektrycznej. Inwestycja będzie także odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie uczestników Parku na energię. W ramach zadania planuje się wybudować 30 stacji transformatorowych i 50 rozdzielni niskiego i średniego napięcia.
  3. Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa ruchu. Planowana jest budowa i modernizacja około 10 km dróg w WPP oraz nowe parkingi, a także - wytyczenie ścieżek rowerowych.
  4. Budowa składowiska tymczasowego przechowywania odpadów przemysłowych –  wraz z opracowaniem i wdrożeniem systemu monitorowania powstawania odpadów przemysłowych na terenie Parku
  5. Budowa nowej infrastruktury kolejowej – planowana jest likwidacja 4 km obecnej linii i budowa od postaw 3 km nowej linii, opartej na trakcji elektrycznej. Usprawni to przewóz wyrobów o ponadnormatywnych gabarytach i przesunie część transportu drogowego na kolejowy.

Pozostałe trzy projekty dotyczą renowacji obiektów przemysłowych w strefie ochrony konserwatorskiej, budowy zintegrowanego centrum ratownictwa oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów zielonych i poprzemysłowych.

Według informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie złożono wnioski, pierwsze z nich mogą być rozpatrywane najprawdopodobniej w początkach 2008 r.

Prezentacje zamknął przedstawiciel firmy BIPRO-GEO Projekt, omawiając planowane przez Miasto rozwiązania komunikacyjne, dotyczące Trasy Strzegomskiej i skomunikowania jej z Wrocławskim Parkiem Przemysłowym.

Dyskusja – komunikacyjne łamigłówki
W dyskusji, do której zaprosił przewodniczący rady Rafał Holanowski dominowały dwa wątki – komunikacyjny i związany z dostawą mediów. Na potrzeby i oczekiwania co do komunikacji na terenie WPP zwróciła uwagę wiceprzewodnicząca Rady Parku dr inż. Barbara Łukasik-Makowska – prorektor Wyższej Szkoły Handlowej.
– Przy zróżnicowanej funkcjonalności obszarów „Archimedes”, „Pafawag” czy „Dolmel” nie ulega wątpliwości, że potrzebna jest jedna, wspólna koncepcja rozwiązująca problem. Specyfiką terenu dawnego Pafawagu jest mieszanie się ruchu pieszego z samochodowym; podczas weekendów przewijają się tu tysiące studiującej młodzieży – mówiła dr Łukasik-Makowska.
– Nie mamy jeszcze gotowego rozwiązania, ale sądzimy, że przy udziale i wsparciu Urzędu Miasta, uda nam się w czasie najbliższych kilku miesięcy stworzyć sensowny projekt, który pogodzi na terenie Parku komunikację pieszą i samochodową – mówił  Jan Litwin, dyrektor Zakładu Infrastruktury w Dozamelu. Jak dodał, niedługo zaczyna pracę (pod auspicjami Dozamelu) zespół specjalistów inżynierii ruchu drogowego, który zaproponuje nowe, kompleksowe rozwiązania układu komunikacyjnego. Z tym, że ich realizacja będzie wymagała solidarnej zgody wszystkich uczestników Parku, a głównie właścicieli nieruchomości. Jest to o tyle istotne, że status dróg w WPP jest niejednolity. Np w obszarze „Archimedes” większość dróg leży w gestii Gminy; na obszarze „Dolmel” zarządcą dróg jest sam Dozamel, natomiast na terenie dawnego Pafawagu rozdrobnienie własnościowe jest największe.
Głos innego uczestnika spotkania zarzucał Dozamelowi, że planowana modernizacja infrastruktury kolejowej znajduje się głównie w interesie tej spółki. Jak odpowiedział na to Jan Litwin, prace przy infrastrukturze kolejowej rzeczywiście nie są planowane na terenie całego Parku, a jedynie na obszarach Pafawagu i Dozamelu. Wynika to z faktu, iż na tych terenach prowadzą działalność firmy, do których dostawy materiałów i detali z uwagi na masę czy gabaryty, mogą się odbyć tylko koleją – podobnie w przypadku wywozu wyrobów gotowych.
Z dyskusji na tematy komunikacyjne odnotujmy jeszcze głos wiceprezydenta Sławomira Najnigiera, według oceny którego problemy ze skomunikowaniem Parku z miastem winny ostatecznie zakończyć się do 2011 roku, po modernizacji ul. Strzegomskiej i po budowie odcinków obwodnicy śródmiejskiej (tzw. Trasy Strzegomskiej).

Dyskusja – nieporozumienia wokół mediów
Bardziej gorącą wymianę zdań wywołało hasło „media”. Niezadowolenie artykułowali niektórzy przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Archimedesa. Uważają, że Dozamel, od kiedy po wygranym przetargu jest właścicielem tamtejszych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, pobiera zbyt wysokie opłaty za przesył tymi sieciami, argumentując to koniecznością wykonywania kosztownych remontów ze względu na ich stosunkowo zły stan techniczny. Te zbyt wysokie, zdaniem przedsiębiorców, opłaty powodują wzrost kosztów prowadzonej przez nich działalności, co m. in. nie sprzyja rozwojowi, a więc i pozyskiwaniu nowych pracowników. A przecież WPP ma być miejscem powstawania nowych miejsc pracy – mówił jeden z dyskutantów. Zauważono jeszcze, że WPP powinien chronić swoich uczestników, tworzyć korzystne warunki gospodarowania, również dla małych firm.
Prezes P. Kowalczewski i dyrektor J. Litwin, nie zgadzając się z tak surowymi ocenami argumentowali, że działalność związana z dostawą mediów jest koncesjonowana, a to oznacza, że musi opierać się o zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy. W decyzji w wysokości taryf są także uwzględniane koszty utrzymania sieci i bezpieczeństwa dostaw. Tymczasem, szczególnie po stronie Archimedesa, stan techniczny sieci jest bardzo zły i wymaga głębokiej modernizacji. Tylko z tego powodu Dozamel poniósł za ubiegły rok stratę na dostawie wody i odprowadzaniu ścieków w wysokości kilkuset tysięcy złotych.
Ponieważ żadna ze stron nie uważała się za przekonaną, dyrektor J. Litwin zaproponował spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Archimedesa, aby sprawy przedyskutować w bardziej sprzyjających temu warunkach. Zaproszenie zostało przyjęte.

[Dolmedia]

rejestracja uczestników

  sala obrad

uczestnicy spotkania   Rafał Holanowski   Paweł Kowalczewski

Sławomir Najnigier   Barbara Łukasik-Makowska   Biprogeo-Projekt

dyskusja   dyskusja   dyskusja

Jan Litwin  rozmowy kuluarowe  rozmowy kuluarowe

rozmowy kuluarowe   rozmowy kuluarowe


komentarze

Brak komentarzy
znajdź firmę

Firmy w WPP

Spis firm prowadzących działalność na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dodaj swoją firmę lub zamieść wizytówkę.

Strefa Rady Parku

Czym jest Rada Parku Władze Rady Parku Spotkania Rady Parku Dołącz do nas - wypełnij deklarację Uczestnika WPP
Dla zalogowanych:
Nasze działania Prezentacje, dokumenty, korespondencja Ważne ogłoszenia / komunikaty Skontaktuj się / zgłoś sprawę
Jeśli jesteś członkiem Rady Parku i chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów w tym dziale, zaloguj się.
Jeśli nie znasz lub zapomniałeś swój login lub hasło - skontaktuj się z administratorem serwisu.
Strefa Rady Parku jest redagowana przez władze Rady Parku.

Strefa Uczestnika Parku

Wykaz Uczestników Parku Jak zostać Uczestnikiem Parku
W Strefie Uczestnika Parku może zarejestrować się każdy pracownik firmy będącej Uczestnikiem Parku.
Po zalogowaniu się możesz dodawać komentarze do artykułów, newsy, oferty i ogłoszenia oraz zredagować wizytówkę swojej firmy. Szczegóły w Regulaminie.

Nie masz jeszcze konta a Twoja firma jest Uczestnikiem Parku?
załóż konto